hotline: +84-2433630174
Chào mừng bạn đến với CÔNG TY TNNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 3R VIỆT NAM

Tin tức hội thảo

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ
HỘI ĐÀM GIỮA BỘ TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIÊT NAM VÀ BỘ TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRUNG QUỐC VỀ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP
HỘI THẢO VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỦA HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM
SỰ KIỆN THE BIG 100 IN SINGAPORE TẠI KHÁCH SẠN ORCHARD
TỌA ĐÀM THAM VẤN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ CÁC TỘI XÂM HẠI TÌNH DỤC
HỘI NGHỊ
HỘI THẢO ASEAN VỀ BẢO TỒN VÀ TRAO ĐỔI NGUỒN GEN THỰC VẬT CHO NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM
HỘI THẢO VỀ TÁI ĐỊNH CƯ VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG DƯ ÁN CỦA ADB